แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์, วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
ปีการศึกษา 2552

1. เครื่องเจาะแผ่นวงจรพิมพ์ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
คณะผู้สร้างสิ่งประดิษฐ์
1. นายนุกูล  อ่อนวัน
2. นายชูกิจ  บุญมี
3. นายกานต์  กระถินทอง













2. เครื่องกัดลายวงจรพิมพ์
คณะผู้สร้างสิ่งประดิษฐ์
1. นายสุรสิทธิ์  ทับสิงห์
2. นายจตุพล  ทองอ่อน
3. นายนางสาวพรนภา  เหล่าเวียง















3. ชุดสาธิตอาการเสียโทรทัศน์สี
คณะผู้สร้างสิ่งประดิษฐ์
1.นางสาวสายรุ้ง  เพชรประทุม
2.นางสาวสุนิสา  สีขลุ่ยอ๊อด
3.นายอนุวัตร  บุ้งจันทร์












4. ป้ายแสดงลำดับบริการระบบดิจิตอล
คณะผู้สร้างสิ่งประดิษฐ์
1. นางสาวชาลิสา  วินทะชัย
2. นางสาวปวีณา  หอมละออ
3. นายภควัตร  แสงสีดา











6. ป้ายแสดงผลการแข่งขันระบบดิจิตอล
7. ป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬาระบบดิจิตอล